NJU LOGO.jpg

幔游”课题组

"Rocking Mantle" Group

于浩远  硕士研究生
教育经历

2021.09~               南京大学,地球科学与工程学院,硕士

2016.09~2020.06  吉林大学,地球科学学院,学士

研究课题
碳酸盐蚀变作用及其对深部碳循环指示意义
个人荣誉
论文发表
电子邮箱